KVKK Politikamız

Çalışanlara Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

TEMPO ÇAĞRI MERKEZİ VE İŞ SÜREÇLERİ DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“TEMPO” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca Büyükdere Cad. Maslak İş Merkezi No:37 K:7 Sarıyer / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Tempo Çağrı Merkezi ve İş Süreçleri Dış Kaynak Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Veri Sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TEMPO bünyesinde sigortalı olarak çalışan gerçek kişiler ait kişisel veriler Şirket tarafından;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Araçların uygunluk durumunun takip edilmesi,
 • Araç güzergah planlamaları yapılması,
 • Bilgisayarların uygunluk durumunun takip edilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mesleki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Teşvik alınabilmesi,
 • Log in/log out takiplerinin yapılması,
 • Şirket bilgisayarları ile yapılan tüm iş ve işlemleri takip kontrol, denetleme ve kayıt altına alma,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,
 • Motivasyon artırıcı etkinliklerin düzenlenmesi ve şirket içi tanıtımının yapılması,
 • Çalışma ortamı, eğitimler ve etkinlikler hakkında şirket içi bilgilendirmelerin yapılması,

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Şirket’in İnsan Kaynakları Departmanı çalışanlarına ve yöneticilerine, Şirket birim yetkililerine, İŞKUR, SGK, adli ve idari yargı mercileri, emniyet birimlerine vb. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş yeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarına, Şirket’in anlaşmalı olduğu özel istihdam bürosuna, iş sözleşmesinin ifasıyla doğrudan bağlantılı mesleki eğitim ve sertifikaların alınması amacıyla Bakanlık onaylı eğitim kuruluşlarına, kişilik ve yetkinlik envanterleri yapılabilmesi, çeşitli sınavlar uygulanabilmesi amacıyla Şirket’in anlaşmalı olduğu insan kaynakları danışmanlık firmalarına, şirket içi ve dışı eğitim vb. amaçlarla icra edilen organizasyonlarda katılımcı sertifikalarının düzenlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlara, teşvik konusunda çalışmalar ve analiz yapan anlaşmalı kuruma, BES vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşuna, maaş ve diğer yan haklara ilişkin ödemelerin yapılabilmesi amacıyla Şirket’in çalıştığı bankaya, iş sözleşmesiyle doğrudan bağlantılı olarak Şirket’in dışarıdan hizmet aldığı tedarikçilere ve bordrolama,  kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olunan kurum ve kuruluşlara, sadece gerekli hallerde Şirket’in vekalet vermiş olduğu avukata/avukatlara, açık rızanıza istinaden etkinlik, seminer, eğitim vb. kapsamında Şirket’in anlaşmalı olduğu video çekim ve üretim ekipleri tarafından fotoğraflama, kamera kaydına alma ve Şirket’e ait resmi sosyal medya hesapları, e-posta grupları, sosyal modül ve elektronik eğitim platformuna, açık rızanız olması halinde; performans ölçüm ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi için Şirket’in anlaşmalı olduğu firmanın, çeşitli eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ilgili altyapıyı sağlayan Şirket’in anlaşmalı olduğu firmanın ve Şirket içi iletişim ve çeşitli iç yayınların bulunduğu, bazı anket ve insan kaynakları faaliyetlerinin yerine getirildiği altyapıyı sağlayan anlaşmalı firmanın sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılmaktadır.

Şirket’in etkinlik ve organizasyonlarında çekilen toplu fotoğraflar, Şirket’in kurumsal haberlerinin yapılması amacıyla Şirket’e ait web sitesinde yayımlanabilecektir. Fotoğraflarının web sitesinde yayımlanmasını istemeyen çalışanlarımızın bu fotoğraf çekimlerine katılmamaları gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, Genel Müdürlük ve Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda aşağıda yer alan özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz yukarıda belirtilen yollar ile işlenmekte ve toplanmaktadır:

VERİ KATEGORİSİ

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kimlik

ad-soyad, evlenmeden önceki soyadı, özgeçmiş, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, imza, SGK numarası, ehliyet fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi

İletişim

Adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no

Özlük

Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri gibi

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı,

İşlem Güvenliği

işyeri bilgisayarına ait IP adresi, log kayıtları, kullanıcı adı ve parola bilgisi, ziyaret edilen web siteleri, kullanılan uygulamalar, dosya işlemleri, ekran, panoya, tuş vuruşlarını, ağ trafiği, sistem hareketleri,

Mesleki Deneyim

Mesleki Deneyim gibi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf, video ve ses kaydı, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, kan grubu

Diğer

Işyeri işleyiş kurallarına aykırı hareketler sebebiyle yapılacak ihbarlar, ücretli-ücretsiz izin formları, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, araç plakası, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı, kişilik envanter testi sonuçları, hedef bilgileri, hedef sonuçları, anket sonuçları, performans sonuçları

 

Söz konusu kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda yer alan hukuki sebepler dahilinde işlenmekte ve toplanmaktadır.

VERİ KATEGORİSİ

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Kimlik Verisi

Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası

İletişim Verisi

Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası

Özlük Verisi

Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Hukuki İşlem Verisi

Madde 5/2 (ç): Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Finansal Veri

Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (ç): Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

İşlem Güvenliği Verisi

Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, Madde 5/2 (f): Meşru menfaat

Mesleki Deneyim Verisi

Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Madde 5/1: İlgili kişinin açık rızası

Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası,

Madde 5/2 (f): Meşru menfaat

Sağlık Verisi

Madde 6/2: İlgili kişinin açık rızası

Madde 6/3: Sır saklama yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi

Biyometrik Veri

Madde 6/2: İlgili kişinin açık rızası

Diğer Veriler

Madde 5/2 (c): İş sözleşmesinin kurulması ve ifası,

Madde 5/1: İlgili kişinin açık rızası

 

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman TEMPO’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.tempobpo.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Büyükdere Cad. Maslak İş Merkezi No:37 K:7 Sarıyer / İSTANBUL adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak tempocagri@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. TEMPO, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

TEMPO ÇAĞRI MERKEZİ VE İŞ SÜREÇLERİ DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Elden teslim almış olduğum “Çalışanlara İlişkin Aydınlatma Metni”ni okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi, kişisel verilerimin TEMPO tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde işleneceği konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Adı:

Soyadı:

Tarih:

İmza:

AÇIK RIZA BEYANI

 

 • İş göremezlik ve maluliyet bildiriminin yapılması ve Şirket’in istirahat raporu talep etmesi ve tüm sağlık işlemlerim esnasında sağlık verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını açıkça kabul ediyorum.
 • Şirket bilgisayarımla gerçekleştirdiğim tüm iş ve işlemlerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını açıkça kabul ediyorum.
 • İşe giriş sonrası diğer çalışma arkadaşlarıma tanıtımın yapılması için fotoğrafımın aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum.
 • İşe giriş sonrası diğer çalışma arkadaşlarıma tanıtımın yapılması için özgeçmişimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum.
 • İşe giriş sonrası diğer çalışma arkadaşlarıma tanıtımın yapılması için iş tecrübelerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını, kabul ediyorum.
 • İşe giriş/ bilgisayar üzerinden sisteme giriş esnasında parmak izimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını kabul ediyorum.
 • Kimlik, İletişim, Diğer kategorisindeki verilerimin, performans ölçüm ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi için Şirket’in anlaşmalı olduğu firma, çeşitli eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ilgili altyapıyı sağlayan Şirket’in anlaşmalı olduğu firma ve Şirket içi iletişim ve çeşitli iç yayınların bulunduğu, bazı anket ve insan kaynakları faaliyetlerinin yerine getirildiği altyapıyı sağlayan anlaşmalı firma dahilinde işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını kabul ediyorum.
 • Şirket içerisinde, doğum günü bilgimin doğum günü bilgimin duyurulmasını; aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını, kabul ediyorum.
 • Şirket içerisinde, evlilik bilgimin duyurulmasını; aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını, kabul ediyorum.
 • Şirket içerisinde, cenazeye ilişkin bilgilerin duyurulmasını; aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını, kabul ediyorum.
 • Etkinlikler ve organizasyonlarda fotoğraflarımın / videolarımın, Facebook/ Instagram/ Twitter/ Youtube/ Şirket Web Sitesi platformlarında yayınlanarak; iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla aydınlatma metninde belirtilen yöntemler ile hukuki sebepler dahilinde işlenmesini, saklanmasını ve bu sosyal medya platformlarının sunucularının yurtdışında bulunması nedeniyle yurt dışına aktarılmasını, kabul ediyorum.
 • Ehliyet ve kimlik fotokopisi üzerindeki din ve kan grubu bilgilerimin gerekli güvenlik önlemleri alınarak Şirket’in İnsan Kaynakları departmanı tarafından işlenmesini ve saklanmasını, kabul ediyorum.